Daily Program

Day

Time

Program 

Monday 7.45 – 8.15am Asa di war – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
  6.25 – 7.00pm Rehras – Bhai Darshan Singh ji
7.00 – 7.30pm Keertan – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
     
Tuesday 7.45 – 8.15am Asa di war – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
  6.25 – 7.00pm Rehras – Bhai Darshan Singh ji
7.00 – 7.30pm Keertan – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
     
Wednesday 7.45 – 8.15am Asa di war – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
  6.25 – 7.00pm Rehras – Bhai Darshan Singh ji
7.00 – 8.00pm Keertan – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
     
Thursday 7.45 – 8.15am Asa di war – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
  6.25 – 7.00pm Rehras – Bhai Darshan Singh ji
7.00 – 7.30pm Keertan – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
     
Friday 7.45 – 8.15am Asa di war – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
  6.25 – 7.00pm Rehras – Bhai Darshan Singh ji
7.00 – 8.30pm Keertan – Sangat
     
Saturday 7.00 – 9.00am Asa di war – Sangat
  6.25 – 7.00pm Rehras – Bhai Darshan Singh ji
7.00 – 8.00pm Keertan – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
     
Sunday 8.30 – 11.00am Asa di war – Sangat
  11.00 – 12.30pm Keertan – Bhai Darshan Singh ji & Jatha
6.00 – 6.30pm Rehras – Bhai Darshan Singh ji